Team

คุณวินัย รังษีสิงห์พิพัฒน์

ประธานกรรมการ

คุณกว๊อก ฟาง ฉั่ว

ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการณ์

คุณอุไรวรรณ หาญอุดมสุข

รองประธานกรรมการ

คุณวิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์

กรรมการบริหาร

คุณนภาวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์

กรรมการบริหาร
Copyright�© 2016 Racerlighting. All Rights Reserved.