วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

energy

เรเซอร์มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะนำเสนออุปกรณ์แสงสว่างเพื่อการประหยัดไฟและพลังงาน  โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง เราพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ “Energy Plus” อย่างต่อเนื่อง ปรัชญาของเรเซอร์คือ
เราไม่เพียงแค่นำเสนอสินค้าเพื่อความประหยัดต้นทุนเพียงเท่านั้น

เรายังนำเสนอสินค้าที่ให้คุณประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เรากระตือรือร้นที่จะสนับสนุนคุณ ในก้าวสำคัญของคุณ เพื่อการมีส่วนร่วม
ที่จะสร้างสรรค์ความเป็นอยู่และสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังช่วยรักษาและดำรงไว้ ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

พันธกิจ

เรเซอร์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพ รวมถึงบุคลากร เพื่อจะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา เราคิดค้นและสร้างสรรค์คุณค่าที่สูงสุดให้ลูกค้า โดยถือว่านั่นเป็นภารกิจที่สำคัญ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณ ภายใต้สโลแกน “เรเซอร์ มุ่งมั่นไม่หมดไฟ”

นโยบายด้านคุณภาพ

” ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  บริการที่รวดเร็ว  เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
ทั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  คือความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน “

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

  1. ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำงานและทราบถึงความรับผิดชอบของคนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  2. ปฏิบัติตามกฏหมายข้อบังคับและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของบริษัทด้านการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม
  3. กำหนดให้มีแผนงานและการจัดการ เพื่อป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางเสียง อากาศ น้ำ และสิ่งปฏิกูล เพื่อให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
  4. มุ่งมั่นปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและป้องกันการเกิดมลภาวะโดย
    4.1  ค้นหาแนวทางลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
    4.2 กำจัดหรือลดของเสียและกากของเสียจากการทำงานที่ปล่อยสู่สภาพแวดล้อม
    4.3 ค้นหาแนวทางการนำของเสียที่เกิดจากกระบวนการทำงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

Copyright�© 2016 Racerlighting. All Rights Reserved.