: 0-2811-1741-5
: racer_official@racerlighting.com
: Monday - Friday : 08.00น. - 17.00น.
Colorlib Template

#ใช้แอร์อย่างไร ไม่ให้ค่าไฟบานปลาย

ระบบปรับอากาศเป็นระบบที่ใช้พลังงานมากที่สุดในบ้านเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ ที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ติดตั้งที่ถูกวิธีและที่สำคัญต้องไม่ลืมการใช้งานที่เหมาะสมด้วย

1. ไม่นำความชื้นเข้าห้องปรับอากาศ เช่น ตู้เลี้ยงปลา ต้นไม้ หรือการตากผ้า

2. ไม่นำแหล่งความร้อนไว้ในพื้นที่ปรับอากาศ เช่น เตารีด เครื่องทำครัวที่มีความร้อน 

3. ปรับตั้งอุณหภูมิห้องปรับอากาศ ให้สูงกว่าหรือเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส

4. ล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5. ปิดเครื่องปรับอากาศ ก่อนออกจากห้อง 30 นาที - 1 ชั่วโมง