: 0-2811-1741-5
: racer_official@racerlighting.com
: Monday - Friday : 08.00น. - 17.00น.

PRIVACY POLICY


นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) จึงได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ฉบับนี้ให้กับบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับทราบ และให้มีผลบังคับใช้กับผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายในและภายนอก ให้ทุกคนถือปฏิบัติและให้ผู้บริหารของ ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุน ผลักดัน และตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด
“ บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
“ ข้อมูลส่วนบุคคล " หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่เรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น
1.1 เมื่อมีการสมัครสมาชิก
1.2 เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
1.3 เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนด
1.4 เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านกระทู้เว็บบอร์ด

2. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ภายใต้กฎหมาย
ข้อมูลระบุตัวตน
• ชื่อ , นามสกุล
• เลขบัตรประจำตัวประชาชน
• เพศ
• วันเกิด
ข้อมูลการติดต่อ
• อีเมล
• หมายเลขโทรศัพท์
• ที่อยู่ทางไปรษณีย์
• บัญชีโซเชียลมีเดีย
• ข้อมูลทางธุรกรรม
• รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน
ข้อมูลทางเทคนิค
• IP address
• Cookie
• Web Browser

3. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
3.1 เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูล ซื้อขาย สินค้า หรือ บริการผ่านช่องทางออนไลน์
3.2 เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องในการสั่งซื้อสินค้า
3.3 เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
3.4 เพื่อใช้ในการจัดทำ รายงานการสั่งซื้อ และ รายงานภาษีอากร
4. ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
ทาง บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด นั้นมีมาตรการ การรักษาความปลอดภัย ที่เข้มงวด เพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงที่สุดรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว , รหัสผ่าน , หมายเลขบัตรเครดิต
5. การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก
ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เช่น เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย
6. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้แล้ว

7. นโยบายการใช้คุ้กกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้
8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้กฎหมาย โดยเราจะเปิดเผยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือรับการบริการจากทางบริษัทฯ โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง