: 0-2811-1741-5
: racer_official@racerlighting.com
: Monday - Friday : 08.00น. - 17.00น.
Colorlib Template

มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือ พื้นที่ในจ. นครราชสีมา

“เรเซอร์ปันน้ำใจ...ช่วยภัยน้ำท่วม”?
คุณ วัชระ เศวตราภรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายขายโครงการ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากัด
เป็นตัวแทนส่งมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โดยมีคุณยลดา หวังศุภกิจโกศล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ

Gallery Photo

Colorlib Template
Colorlib Template
Colorlib Template