: 0-2811-1741-5
: racer_official@racerlighting.com
: Monday - Friday : 08.00น. - 17.00น.
Colorlib Template

ซื้อสินค้าแบรนด์ เรเซอร์ ครบตามกำหนดภายใน 1 วัน ณ ห้างดูโฮม สาขากาญจนบุรี แลกรับของรางวัลดังนี้

 • ขั้นตอนการแลกรับของรางวัล       
 • 1.      ซื้อสินค้าแบรนด์ เรเซอร์ ที่ร่วมรายการ ณ ห้างดูโฮม สาขากาญจนบุรี ครบตามกำหนดเพื่อแลกรับของรางวัล ณ บูธ เรเซอร์

  2.    สะสมยอดซื้อเพื่อเป็นลูกค้า Top Spender ผ่าน Line @racerlighting โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

  -      แจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์

  -      ส่งภาพใบเสร็จที่แสดงรายละเอียดบนใบเสร็จที่ชัดเจน


  • เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

  1. รายละเอียดซื้อครบภายใน 1 วัน ณ ห้างดูโฮม สาขากาญจนบุรี แลกรับของรางวัลดังนี้

  • ซื้อครบ 15,000 บาท      รับบัตรน้ำมัน PTT Card จำนวน 1 รางวัล  มูลค่า 1,000 บาท
   ซื้อครบ 10,000 บาท       รับบัตรน้ำมัน PTT Card จำนวน 1 รางวัล         มูลค่า    500 บาท

  2. รายละเอียดของรางวัลสำหรับผู้ที่มียอดซื้อสะสมสูงสุดอันดับแรก (Top Spender) ดังนี้

  ยอดซื้อสะสมสูงสุดอันดับแรก รับ APPLE -IPad Air WiFi 2020 (256 GB.) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 24,900 บาท

  3. ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

  4. สินค้ากลุ่มสายไฟ สินค้าราคาโครงการ และสินค้าราคาเคลียร์แลนซ์ ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นส่งเสริมการขายดังกล่าว

  5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและถือเอาการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

  6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้ที่ใช้ชื่อ-นามสกุลแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมตรงกับชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้น
          โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล (กรณีเป็นเยาวชน ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)

  7. ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ร่วมรายการ หากมีการปลอมแปลง หรือดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไขตัวสกรีน หรือมีรอยแก้อื่นๆ หรือได้มาซึ่งมิชอบด้วยกฎหมายถือเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์รับของรางวัล

  8. ผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลตามเงื่อนไขการแลกของรางวัล ไม่สามารถเปลี่ยนของรางวัลได้ หลังจากทำการยืนยัน หรือตกลงรับของรางวัลเรียบร้อยแล้ว

  9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสด และโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว

  10. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำ ชื่อ นามสกุล ภาพ และเสียงของลูกค้าที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ 

  มาเป็นประโยชน์ทางการค้าของ บริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ได้รับรางวัล

  11. ลูกค้าผู้ซื้อครบตามกำหนดและแลกรับรางวัล จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
  12.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Gallery Photo

Colorlib Template